Chi Nhánh Bảo Hiểm Tiền Gửi KV Nam Trung Bộ & Tây Nguyên Nha Trang

Nhằm mục tiêu phát triển hiệu quả hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trở thành công cụ hữu hiệu, đóng góp tích cực sự phát triển chung của ngành Ngân hàng

Chi Nhánh Bảo Hiểm Tiền Gửi KV Nam Trung Bộ & Tây Nguyên Nha Trang

1. Giới thiệu về Chi Nhánh Bảo Hiểm Tiền Gửi KV Nam Trung Bộ & Tây Nguyên Nha Trang

Được thành lập từ năm 1999 và đi vào hoạt động năm 2000, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Deposit Insurance of Vietnam - DIV) là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu và được mở tài khoản tại Ngân hàng; được miễn các loại thuế theo quy định của pháp luật.

Chi Nhánh Bảo Hiểm Tiền Gửi KV Nam Trung Bộ & Tây Nguyên Nha Trang

Sau hơn 20 năm xây dựng và hoạt động, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã từng bước nỗ lực để chứng minh vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ người gửi tiền và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Chi Nhánh Bảo Hiểm Tiền Gửi KV Nam Trung Bộ & Tây Nguyên Nha Trang

Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có đã có Trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội và 8 chi nhánh tại các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước: Chi nhánh Hà Nội trụ sở tại thành phố Hà Nội, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Đà Nẵng trụ sở tại thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ trụ sở tại thành phố Hải Phòng, Chi nhánh khu vực Tây Bắc bộ trụ sở tại thành phố Việt Trì, Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ trụ sở tại thành phố Vinh- Nghệ An, Chi nhánh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trụ sở tại thành phố Cần thơ, Chi nhánh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên trụ sở tại thành phố Nha Trang - Khánh Hòa.

 • Địa chỉ: 5 Hùng Vương, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258 3521 241

Chính sách bảo hiểm tiền gửi được kiểm nghiệm bằng thực tế hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam những năm qua đã thực sự đi vào cuộc sống. Đó là minh chứng khẳng định vị trí, vai trò, sự cần thiết của một định chế tài chính quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và mạng an toàn tài chính quốc gia nói riêng.

Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách Bảo Hiểm Tiền Gửi góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Chi Nhánh Bảo Hiểm Tiền Gửi KV Nam Trung Bộ & Tây Nguyên Nha Trang

Tính đến ngày 30/6/2020, có 1.282 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm: 95 ngân hàng và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 ngân hàng Hợp tác xã và 1.182 QTDND, 04 Tổ chức tài chính vi mô.

2. Nội dung hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam

 • Cấp, cấp lại và thu hồi Chứng nhận tham gia Bảo Hiểm Tiền Gửi
 • Tính và thu phí BHTG đối với tổ chức tham gia Bảo Hiểm Tiền Gửi theo quy định của Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi và các văn bản pháp luật có liên quan;
 • Chi trả và ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm cho người được Bảo Hiểm Tiền Gửi theo quy định của Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi và các văn bản pháp luật có liên quan;
 • Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về Bảo Hiểm Tiền Gửi; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về Bảo Hiểm Tiền Gửi;
 • Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia Bảo Hiểm Tiền Gửi nhằm phát hiện và kiến nghị NHNN Việt Nam xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng;
 • Tiếp nhận và hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc vay của các TCTD, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ trong trường hợp nguồn vốn của Bảo Hiểm Tiền Gửi tạm thời không đủ để chi trả tiền bảo hiểm; tiếp nhận nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tăng cường năng lực hoạt động;
 • Quản lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn Bảo Hiểm Tiền Gửi. Được mua trái phiếu Chính phủ; tín phiếu NHNN và gửi tiền tại NHNN Việt Nam;
 • Tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia Bảo Hiểm Tiền Gửi theo quy định của NHNN Việt Nam; tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia Bảo Hiểm Tiền Gửi theo quy định của Chính phủ;
 • Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo Hiểm Tiền Gửi; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về Bảo Hiểm Tiền Gửi; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của tổ chức Bảo Hiểm Tiền Gửi;
 • Cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật 17/2017/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều Luật các TCTD và Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 26/01/2018 của NHNN VN;
 • Xây dựng Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi để Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 • Kiến nghị, đề xuất với NHNN và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chủ trương, chính sách về Bảo Hiểm Tiền Gửi; ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động Bảo Hiểm Tiền Gửi;
 • Cung cấp thông tin cho NHNN và tiếp cận thông tin của NHNN thực hiện theo Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 68/2013/NĐ-CP;
 • Yêu cầu tổ chức tham gia Bảo Hiểm Tiền Gửi cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm theo định kỳ hay đột xuất;
 • Bảo đảm bí mật số liệu tiền gửi và tài liệu liên quan đến Bảo Hiểm Tiền Gửi của tổ chức tham gia Bảo Hiểm Tiền Gửi theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các cam kết đối với tổ chức tham gia Bảo Hiểm Tiền Gửi và các cam kết khác thuộc trách nhiệm của Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam;
 • Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam;
 • Thực hiện nghĩa vụ đối với người Lao động theo quy định của pháp luật; Tuyển chọn, thuê mướn, bố trí, sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực, lựa chọn hình thức trả lương, thưởng theo quy định của pháp luật;
 • Tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích vốn điều lệ; nguồn vốn được bổ sung; đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao theo quy định của pháp luật;
 • Chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý theo quy định pháp luật;
 • Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tăng cường năng lực hoạt động của Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam và của tổ chức tham gia Bảo Hiểm Tiền Gửi;
 • Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của NHNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Thủ tướng chính phủ hoặc Thống đốc NHNN giao.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm

Bảo hiểm tiền gửi là một sự bảo đảm cho quyền lợi của người có tiền gửi tiết kiệm. Nếu có rủi ro với đơn vị gửi tiền tiết kiệm như ngân hàng hay tổ chức tài chính thì bên bảo hiểm tiền gửi sẽ tiến hành chi trả theo quy định khi ký kết.

Chi Nhánh Bảo Hiểm Tiền Gửi KV Nam Trung Bộ & Tây Nguyên Nha Trang

Hạn mức trả tiền bảo hiểm: là số tiền tối đa BHTG Việt Nam trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG;

Luật BHTG quy định Thủ tướng quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm theo đề nghị của NHNN Việt Nam trong từng thời kỳ. Hạn mức trả tiền bảo hiểm hiện nay là 75 triệu đồng;

Quyền lợi của người gửi tiền

Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) có vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định phát triển kinh tế -xã hội, góp phần bảo vệ người gửi tiền, góp phần đảm bảo sự an toàn, lành mạnh cho hoạt động ngân hàng và xử lý khủng hoảng tài chính.

Ở nước ta, trước đây, chính sách BHTG chủ yếu được thể hiện tại các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Bộ, ngành. Sau khi Luật BHTG ra đời năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013, chính sách BHTG đã được nâng lên một bước.

Bên cạnh việc kế thừa các quy định phù hợp trước đây, chính sách BHTG đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, thể hiện tính đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam, bảo đảm phù hợp điều kiện kinh tế, xã hội ở nước ta, đặc biệt, là các điều kiện về sự phát triển của thị trường tiền tệ, thị trường vốn, sự phát triển của hệ thống ngân hàng, mức độ hiểu biết, thói quen tiết kiệm của người dân.

Với các quy định cụ thể về chủ thể được BHTG và tiền gửi được bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của người được BHTG, hạn mức chi trả BHTG, thời điểm chi trả tiền bảo hiểm phù hợp… đã thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc đảm bảo an toàn đối với tiền gửi của người gửi tiền trong hạn mức BHTG khi tổ chức tham gia BHTG đổ vỡ, hướng tới mục tiêu bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

3. Phí bảo hiểm tiền gửi

Luật BHTG quy định Tổ chức tín dụng như: Ngân hàng thương mại, Qũy Tín Dụng, Công ty tài chính, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân phải nộp phí BHTG gửi bắt buộc cho tổ chức BHTG; Tỷ lệ phí hiện tại: 0,15% số dư bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm; Người gửi tiền không phải đóng bất cứ loại phí nào khi gửi tiền.

Luật BHTG đã có điều khoản cho phép áp dụng phí theo rủi ro: Thủ tướng quy định khung phí BHTG, NHNN quy định mức phí cụ thể trên cơ sở kết quả đánh giá và phân loại các tổ chức tham gia BHTG.

4. Thủ tục nhận tiền bảo hiểm

Khi nhận tiền bảo hiểm, người nhận tiền bảo hiểm phải xuất trình các giấy tờ chứng minh về nhân thân người nhận tiền và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của người gửi tiền đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG:

 • Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người nhận tiền bảo hiểm. Trường hợp người nhận tiền bảo hiểm không là chủ sở hữu tiền gửi được bảo hiểm, với tư cách là người được ủy quyền, người giám hộ, người quản lý di sản, người thừa kế của người được BHTG thì phải xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh tư cách là người được ủy quyền, người giám hộ, người quản lý di sản, người thừa kế của người được BHTG theo quy định của pháp luật.
 • Giấy tờ về các khoản tiền gửi được bảo hiểm: Trường hợp gửi tiền tiết kiệm phải xuất trình thẻ tiết kiệm; trường hợp mua giấy tờ có giá phải xuất trình chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu do tổ chức tham gia BHTG phát hành; trường hợp gửi tiền vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn phải xuất trình phiếu đối chiếu số dư có xác nhận của tổ chức tham gia BHTG.

Người nhận tiền bảo hiểm phải trực tiếp thực hiện các thủ tục thanh toán nhận tiền bảo hiểm theo hướng dẫn của bên chi trả tiền bảo hiểm.

Thông tin liên hệ

Xem bản đồ

Địa chỉ:

5 Hùng Vương - TP. Nha Trang

Điện thoại:

Đang cập nhật

Email:

info@nhatrangtoday.vn

Góp ý bài viết